Statut Szkoły

Artykuł I. Postanowienia ogólne

§ 1

Szkoła nosi nazwę Polska Szkoła Sobotnia im. Tadeusza Czuchnickiego w Milford, zwana dalej "Szkołą".

§ 2

Szkoła jest instytucją edukacyjno-wychowawczą, niezależną, samodzielną i niedochodową (charytatywną), działającą przy współpracy z Polską Parafią w Milford, Surrey, UK.

§ 3

Szkoła przyjmuje i kształci uczniów niezależnie od wyznania, rasy, pochodzenia i pozycji społecznej oraz poglądów politycznych rodziców i opiekunów.

§ 4

Podstawą prawną działania Szkoły jest niniejszy Statut oraz Regulamin Szkoły.

§ 5

Szkoła jest organizacją zarejestrowaną w Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie oraz w ORPEG (Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą) w Warszawie przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Artykuł II. Cele i Zadania Szkoły

§ 1

Głównym celem Szkoły jest:

 1. Nauczanie języka polskiego, elementów historii i geografii polskiej na różnych poziomach edukacyjnych (w miarę potrzeby i możliwości Szkoły), pogłębianie wiedzy o tradycjach i kulturze narodu polskiego, wychowywanie w duchu katolickim i patriotycznym.
 2. Przygotowywanie uczniów do egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie małej matury (GCSE) i dużej matury (AS-A2), według programu nauczania w szkołach angielskich.
 3. Współpraca z Polską Macierzą Szkolną w Londynie dotyczącą programów nauczania i dokształcania nauczycieli.
 4. Pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspieranie integracji Polaków.
 5. § 2

  Szkoła realizuje swoje cele nie tylko poprzez nauczanie języka polskiego, tylko w języku polskim — również przez dodatkowe zajęcia muzyczne oraz organizacje imprez kulturalnych i patriotycznych, w których uczniowie biorą czynny udział.

  Artykuł III. Władze Szkoły

  § 1

  Szkoła jest prowadzona przez Zarząd Szkoły (The Executive Committee), którego członkowie są wybierani podczas Walnego Zebrania na okres 3-6 lat.

  § 2

  W skład Zarządu Szkoły wchodzą (nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 9):

  • Prezes (Chair),
  • Dyrektor (Director),
  • Zastępca Dyrektora (Vice-director),
  • Sekretarz (Secretary),
  • Skarbnik (Treasurer),
  • Przewodniczący Rady Rodziców.

  § 3

  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły.

  § 4

  Członkiem wspierającym (sympatykiem Szkoły) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, związana z działalnością Szkoły.

  Artykuł IV. Prawa i obowiązki organów Szkoły

  § 1

  Obowiązki członków Zarządu Szkoły:

  • Przestrzeganie postanowień obowiązującego Statutu.
  • Podejmowanie decyzji o organizacji oraz wprowadzaniu zmian kadrowych i strukturalnych.
  • Branie czynnego udziału w pracach Zarządu Szkoły.
  • Współpraca z angielskimi lokalnymi instytucjami oświatowymi.

  § 2

  Członkowie wspierający mają tylko głos doradczy.

  § 3

  Każde zebranie zwoływane jest w drodze pisemnego powiadomienia, co najmniej na siedem (7) dni przed terminem zebrania.
  Proponowany porządek obrad podaje się do wiadomości równocześnie z zawiadomieniem o zebraniu.

  § 4

  Do obowiązków Przewodniczącego Rady Rodziców należy:

  • Pomaganie Zarządowi Szkoły w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych.
  • Uczestniczenie w bieżącym życiu Szkoły.
  • Reprezentowanie interesów rodziców.

  § 5

  Do obowiązków Prezesa i Dyrektora należy:

  • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
  • Kierowanie pracą szkoły.
  • Ścisła współpraca z pozostałymi członkami Zarządu Szkoły.
  • Zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu Szkoły.
  • Rozdzielanie pracy między członkami Zarządu Szkoły.
  • Kontrolowanie działalności materialno-finansowej i organizacyjnej Szkoły.

  § 6

  Do obowiązków Dyrektora / Zastępcy Dyrektora należy:

  • Prowadzenie zebrań i przechowywanie kopii protokołów zebrań.
  • Uczestniczenie we wszystkich zebraniach i zgromadzeniach.
  • Pobieranie opłat za szkołę i przekazywanie ich Skarbnikowi.
  • Planowanie budżetu szkoły we współpracy z Zarządem Szkoły.

  § 7

  Do obowiązków Skarbnika Szkoły należy:

  • Otworzenie i prowadzenie konta bankowego szkoły we współpracy z Zarządem Szkoły.
  • Sporządzanie rocznych raportów finansowych i prezentacja raportów na spotkaniach Zarządu Szkoły i na Walnym Zebraniu.
  • Dysponowanie budżetem szkoły zgodnie z jego planem.
  • Odpowiedzialność finansowa.

  § 8

  Do obowiązków Sekretarza Szkoły należy:

  • Utrzymywanie stałego kontaktu emailowego z rodzicami (rozsyłanie informacji o zebraniach i imprezach organizowanych przez Szkole).
  • Prowadzenie spraw administracyjnych Szkoły, w tym dokumentacji Szkoły.
  • Protokołowanie wszystkich zebrań i dostarczenie kopii protokołów do Dyrektora i Zarządu. (Wszystkie kontakty mogą odbywać się drogą elektroniczną).

  § 9

  Członkowie Zarządu mogą wcześniej zrezygnować ze swojego stanowiska przez złożenie pisemnej rezygnacji, niemniej jednak zobowiązani są do pełnienia swoich funkcji do momentu znalezienia zastępstwa.